Všeobecné

obchodní podmínky

společnosti SEO optimalizace s.r.o., se sídlem Harmonická 1384/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika IČO: 24745065, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170775

(dále jen „SEO OPTIMALIZACE“)

 1. 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti SEO optimalizace s.r.o., se sídlem Harmonická 1384/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika IČO: 24745065, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170775 (dále také jako „SEO OPTIMALIZACE“, „Zhotovitel“ nebo „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky, rámcové smlouvy, smlouvy o dílo a spolupráci, smlouvy o poskytování hostingu, smlouvy o poskytování servisních služeb a dalších smluv, pokud je v nich na tyto obchodní podmínky odkazováno (dále jen „Smlouva“), uzavíraných mezi společností SEO OPTIMALIZACE a třetí osobou (dále jen „Objednatel“; Objednatel a „SEO OPTIMALIZACE“, „Zhotovitel“ nebo „Poskytovatel“ společně jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „Smluvní strana“).
  2. Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak, je pojmem „Plnění“ míněno plnění společnosti SEO OPTIMALIZACE dle Smlouvy. Místem Plnění je sídlo Zhotovitele.
  3. Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě, přičemž odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
  4. Na základě Smlouvy se Smluvní strany zavazují ke spolupráci, přičemž přesné zadání jednotlivých Plnění a činností, jejich rozsah, cena, časový plán realizace činností a obsah činností budou blíže specifikovány v projektovém zápisu, který se jeho podpisem stane nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Projektový zápis“).
  5. O každém osobním jednání Smluvních stran, které se týká plnění dle Smlouvy, bude vyhotoven zápis (dále jen „Zápis z jednání“), ve kterém bude uvedeno datum a místo jednání, kdo se jednání zúčastnil, co bylo předmětem jednání a výsledek jednání. Zápis z jednání není změnou Smlouvy ani změnou Projektového zápisu, není-li v něm výslovně uvedeno jinak.
  6. Koordinací činností a poskytnutí součinnosti při realizaci činností mohou být pověřeny další osoby neuvedené ve Smlouvě nebo Projektovém zápisu, které však nejsou pověřené ani zmocněné k podpisu Projektových zápisů, protokolů o předání a převzetí činností nebo jejich částí, ke sjednávání a schvalování dalších podmínek a dokumentů dle Smlouvy, a ke změnám Smlouvy a jakýmkoli dalším úkonům v souvislosti se Smlouvou.
  7. Ustanovení uvedená níže u jednotlivých Smluv se použijí přiměřeně i na ostatní Smlouvy, pokud je tyto výslovně neupravují.
 2. 2. Smlouva o dílo a spolupráci

  1. Dílem prováděným společností SEO OPTIMALIZACE podle Smlouvy se rozumí zejména webové aplikace Objednatele, navazující činnosti související s rozvojem a provozem těchto webových aplikací, lokalizace webových aplikací Objednatele, internetová reklama, statistiky návštěvnosti, optimalizace pro vyhledávače, a konzultace související s aktivitami Objednatele v oblasti internetu a online médií (dále jen „Dílo“).
  2. Pokud se jakákoliv vlastnost nebo funkcionalita Díla nenachází ve Smlouvě a/nebo v Projektovém zápisu, není v tom případě ani součástí Díla, a společnost SEO OPTIMALIZACE není povinna Dílo s touto vlastností nebo funkcionalitou provést.
  3. Jednotlivé činnosti Smluvních stran podle Smlouvy budou dále prováděny na základě Projektových zápisů, které budou vycházet z dané Smlouvy a budou obsahovat údaje a skutečnosti, na kterých se Smluvní strany dohodnou v rámci vytvoření optimálních podmínek pro realizaci a užívání jednotlivých Děl.
  4. Pro účely realizace Díla dle Smlouvy se Objednatel zavazuje předat společnosti SEO OPTIMALIZACE veškeré relevantní podklady a sdělit své požadavky, které musí být všechny uvedeny v Projektovém zápisu; společnost SEO OPTIMALIZACE se tyto zavazuje při realizaci Díla dle Smlouvy vhodně použít a zapracovat, aby mohlo být Dílo Objednatele řádně dokončeno a užíváno.
  5. Objednatel se zavazuje, že předá společnosti SEO OPTIMALIZACE zejména veškeré podklady nezbytné pro vytvoření Díla (zadání, popis funkcionality, strukturu, texty, obrazové ilustrace, vzorky dat, apod.), a to ve formě dat textového souboru zaslaného společnosti SEO OPTIMALIZACE elektronickou poštou, a to přímo osobě uvedené ve Smlouvě jako osobě kontaktní, vyžadující zpětné potvrzení touto kontaktní osobou, popřípadě jinou osobou jménem společnosti SEO OPTIMALIZACE, popřípadě předanou na datových médiích nebo v tištěné podobě, v termínu stanoveném v Projektovém zápisu. V případě, že v průběhu provádění Díla budou pro řádné dokončení Díla nutné další podklady, zavazuje se Objednatel předat tyto podklady na žádost společnosti SEO OPTIMALIZACE, která může být učiněna i elektronickou poštou v přiměřené lhůtě s ohledem na obsah a rozsah těchto podkladů, na které se Smluvní strany dohodnou, nejpozději však do 3 pracovních dnů od žádosti ze strany společnosti SEO OPTIMALIZACE. V případě, že tyto podklady nebude možné vzhledem k jejich obsahu nebo technickým parametrům použít k dokončení Díla, je Objednatel povinen zjednat na základě upozornění společnosti SEO OPTIMALIZACE nápravu a dodat společnosti SEO OPTIMALIZACE nové podklady. Termín dokončení Díla uvedený v příslušném Projektovém zápise se v tomto případě prodlužuje o dobu, po kterou společnost SEO OPTIMALIZACE nemohla řádně provádět Dílo.
  6. V případě, že Objednatel nedodá podklady ani po upomínce společnosti SEO OPTIMALIZACE v přiměřené dodatečné lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů od upomínky ze strany společnosti SEO OPTIMALIZACE, má společnost SEO OPTIMALIZACE právo od Smlouvy nebo od její oddělitelné části, na které se vztahuje prodlení Objednatele, odstoupit.
  7. V případě, že společnost SEO OPTIMALIZACE vznese požadavek na součinnost (např. doplňující dotaz), je Objednatel povinen poskytnout tuto součinnost do 3 pracovních dnů, v opačném případě je společnost SEO OPTIMALIZACE oprávněna (i) pozastavit provádění Díla až do poskytnutí součinnosti nebo (ii) rozhodnout na základě svého vlastního uvážení a pokračovat v provádění Díla na odpovědnost a náklady Objednatele; Objednatel není oprávněn namítat nebo reklamovat způsob provedení Díla ohledně skutečností, které byly předmětem žádosti o poskytnutí součinnosti a které společnost SEO OPTIMALIZACE rozhodla na základě svého vlastního uvážení. Termín dokončení Díla uvedený v příslušném Projektovém zápise se v tomto případě prodlužuje o dobu, po kterou společnost SEO OPTIMALIZACE nemohla řádně provádět Dílo.
  8. Za věcnou správnost vzájemně odsouhlasené funkcionality, použitých grafických motivů a textů nese odpovědnost Objednatel.
  9. Společnost SEO OPTIMALIZACE se zavazuje dodržet pokyny Objednatele související s realizací Díla, tj. v grafické podobě Díla dodržet funkční požadavky, barevná schémata a provedení podle podkladů Objednatele, popřípadě další Objednatelem přesně specifikované požadavky, pokud je to technicky možné. Objednatel se zavazuje poskytnout společnosti SEO OPTIMALIZACE veškerou součinnost, zejména ohledně grafické podoby Díla, tak, aby byl splněn účel dané Smlouvy, tj. aby mohlo být Dílo řádně a včas dokončeno.
  10. Objednatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výsledek Díla může být z pohledu správnosti, kvality, kreativního řešení a souladu se záměrem Objednatele vnímán Smluvními stranami rozdílně. Objednatel se z tohoto důvodu zavazuje poskytnout společnosti SEO OPTIMALIZACE veškeré podklady s maximální možnou přesností a podrobností, aby byly požadavky Objednatele na Dílo splněny v nejvyšší možné míře. Za různorodý výklad a nejasnosti v Projektových zápisech, předaných podkladech a údajích nese odpovědnost Objednatel, a Dílo se považuje za dokončené, pokud odpovídá specifikaci v Projektových zápisech.
  11. Veškeré požadavky a pokyny Objednatele na změnu Díla nebo Projektového zápisu po podpisu Projektového zápisu nebo po řádném protokolárním předání konečné verze Díla nebo jeho části společností SEO OPTIMALIZACE Objednateli jsou považovány za aktualizaci Díla (dále jen „Aktualizace“). Aktualizace se považuje za nové dílo, a proto o ní Smluvní strany vždy mezi sebou musí uzavřít nový Projektový zápis nebo jinou formu dohody (např. formou e-mailové objednávky Objednatele, která bude potvrzena společností SEO OPTIMALIZACE, nebo formou e-mailové nabídky společnosti SEO OPTIMALIZACE, která bude potvrzena Objednatelem). Nebude-li cena za Aktualizaci stanovena v novém Projektovém zápisu nebo v objednávce Objednatele nebo v nabídce společnosti SEO OPTIMALIZACE, řídí se poskytování těchto služeb cenami dle již uzavřené Smlouvy.
  12. Je-li Dílo dle Projektového zápisu součástí širšího projektu, jehož zpracování si Objednatel zadal u více zhotovitelů, je povinen informovat o této skutečnosti společnost SEO OPTIMALIZACE v Projektovém zápisu. Objednatel je povinen koordinovat činnosti jednotlivých zhotovitelů tak, aby Dílo mohlo být včas dokončeno.
  13. V případě jakéhokoliv prodlení Objednatele, je společnost SEO OPTIMALIZACE současně oprávněna prodloužit o přiměřenou lhůtu termín dokončení Díla nebo jeho části, a to z důvodu plánování a využití provozních kapacit, a není o tuto přiměřenou lhůtu v prodlení se dokončením Díla nebo jeho části.
  14. Společnost SEO OPTIMALIZACE se zavazuje, že návrhy realizace Díla předloží Objednateli v elektronické podobě (v případě webové aplikace v pracovní podobě v testovacím prostředí specifikovaném v Projektovém zápisu) ke schválení Objednateli, a to v dohodnutých termínech stanovených v Projektových zápisech, které jsou pro Smluvní strany závazné.
  15. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k návrhu realizace Díla nebo jeho části v termínu stanoveném Projektovým zápisem. Pokud takový termín není v Projektovém zápise stanoven, zavazuje se Objednatel vyjádřit se k takovému návrhu nejpozději do 5 pracovních dnů od předání návrhů realizace Díla nebo výzvy společnosti SEO OPTIMALIZACE. V případě, že se Objednatel nevyjádří k návrhu realizace Díla v termínu stanoveném Projektovým zápisem, nejpozději však uplynutí výše uvedené lhůty od předání návrhů realizace Díla nebo výzvy společnosti SEO OPTIMALIZACE, má se za to, že je návrh realizace Díla v plném rozsahu schválen.
  16. Schválení a převzetí Díla nebo jeho části bude Smluvními stranami provedeno písemnou formou na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“).
  17. Objednatel se zavazuje vyjádřit se ke konečné verzi Díla nebo jeho části v termínu stanoveném Projektovým zápisem. Pokud takový termín není v Projektovém zápise stanoven, zavazuje se Objednatel vyjádřit se ke konečné verzi Díla nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy společnosti SEO OPTIMALIZACE. V případě, že se Objednatel nevyjádří ke konečné verzi Díla nebo jeho části v termínu dle tohoto odstavce, nebo nepodepíše na výzvu společnosti SEO OPTIMALIZACE neprodleně Předávací protokol a Dílo bude spuštěno nebo bez podstatných vad připraveno ke spuštění, má se za to, že je Dílo provedeno a předáno.
  18. Konečná verze Díla nebo jeho části bude společností SEO OPTIMALIZACE předána Objednateli formou stanovenou a v termínu dohodnutém v Projektovém zápisu. Pokud není forma předání Díla v Projektovém zápisu stanovena, považuje se za předání Díla dle jeho charakteru buď odeslání Díla elektronickou poštou Objednateli nebo vystavení Díla do testovacího nebo produkčního prostředí přístupného Objednateli prostřednictvím internetu.
  19. Objednatel si je vědom skutečnosti, že cena Díla uvedená v Projektovém zápisu nemusí být konečná. Pokud je za účelem provedení Díla nutné provedení dalších činností a/nebo vynaložení dalších nákladů, které nejsou uvedeny v Projektovém zápisu nebo jsou uvedeny v nižším rozsahu (např. z důvodu absence předimplementační analýzy, nutné subdodávky třetí osoby, upřesnění požadavků Objednatele, komunikace Smluvních stran, zapracování změn návrhů Díla, zapracování změn kreativního řešení Díla apod.), je společnost SEO OPTIMALIZACE oprávněna s předchozím souhlasem Objednatele, který může být učiněn i elektronickou poštou, tyto činnosti provést a/nebo náklady uskutečnit a Objednatel je povinen zaplatit za tyto činnosti cenu, jejíž výše se řídí cenami dle již uzavřené Smlouvy, a za náklady cenu těchto nákladů.
  20. V případě, že součástí Projektového zápisu je výkon činností k zabezpečení plynulého chodu a rozvoje Díla po jeho provedení, použijí se pro provádění těchto činností a úhradu jejich ceny přiměřeně ustanovení části 4. Smlouva o poskytování servisních služeb těchto Obchodních podmínek.
  21. Objednatel bere na vědomí, že některé služby a produkty třetích stran, které budou použity při provádění Díla a které byly bezplatné, mohou být následně ze strany třetích osob zpoplatněny; v takovém případě je společnost SEO OPTIMALIZACE povinna o této skutečnosti Objednatele bez zbytečného odkladu informovat a Objednatel je povinen hradit jejich cenu. V případě, že se Smluvní strany dohodnou, že cenu těchto služeb a produktů bude Objednatel hradit prostřednictvím společnosti SEO OPTIMALIZACE, bude Objednatel hradit tuto cenu na základě faktury vystavené společností SEO OPTIMALIZACE měsíčně, čtvrtletně nebo ročně předem dle jejich povahy a uvážení společnosti SEO OPTIMALIZACE nebo dle dohody Smluvních stran.
  22. Objednatel může v souvislosti s Dílem a/nebo Smlouvou objednat písemně nebo formou elektronické pošty i další služby, které nejsou uvedeny v Projektovém zápisu a nejsou součástí Díla (např. konzultace, další rozvoj Díla, úprava konfigurací, licenční poplatky, hosting, správa domén apod.; dále jen „Ostatní služby“). V případě opakovaného nebo dlouhodobého poskytování Ostatních služeb i po provedení Díla je cena Ostatních služeb splatná na základě faktury vystavené společností SEO OPTIMALIZACE měsíčně, čtvrtletně nebo ročně předem dle jejich povahy a uvážení společnosti SEO OPTIMALIZACE nebo dle dohody Smluvních stran.
  23. Pokud není v Projektovém zápisu sjednáno jinak, je cena Díla hrazena ve dvou částech, přičemž první část ceny Díla ve výši 50 % celkové ceny Díla dle Projektového zápisu je hrazena na základě faktury, kterou je společnost SEO OPTIMALIZACE oprávněna vystavit po zahájení realizace Díla, a zbývající část ceny Díla je hrazena na základě faktury, kterou je společnost SEO OPTIMALIZACE oprávněna vystavit nejdříve ke dni uvedení Díla do provozu nebo provedení Díla.
  24. Případné další náklady, zejména získání a užívání licencí (např. serverová softwarová platforma, fotografie, zvuky, hudba, šablony, motivy, grafické fonty, strojové jazykové překlady textu, technologie pro převod textu na mluvené slovo, informační zdroje obsahu, mapové aplikace, vyhledávací aplikace, ostatní licence a podlicence nutné k provedení a provozování Díla apod.) a ostatní náklady nezbytné k dokončení Díla, které nejsou uvedené v Projektovém zápisu (dále jen „Ostatní náklady“), nejsou součástí ceny Díla a nese je Objednatel, není-li v Projektovém zápisu stanoveno jinak. V případě, že se Smluvní strany dohodnou, že cenu těchto Ostatních nákladů bude Objednatel hradit prostřednictvím společnosti SEO OPTIMALIZACE, bude Objednatel hradit tuto cenu na základě faktur vystavených společností SEO OPTIMALIZACE v průběhu provádění Díla, a to zálohově nebo po jejich úhradě společností SEO OPTIMALIZACE dle uvážení společnosti SEO OPTIMALIZACE nebo dle dohody Smluvních stran.
  25. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv platby společnosti SEO OPTIMALIZACE, je společnost SEO OPTIMALIZACE současně oprávněna (i) prodloužit o přiměřenou lhůtu termín dokončení Díla nebo jeho části, a to z důvodu plánování a využití provozních kapacit, a/nebo (ii) pozastavit provádění Díla a/nebo (iii) pozastavit poskytování jakýchkoli služeb, a není o tuto přiměřenou lhůtu nebo dobu pozastavení provádění Díla a/nebo poskytování služeb v prodlení s dokončením Díla nebo jeho části nebo s poskytováním služeb.
  26. Vlastníkem prováděného Díla a veškerých práv k němu je až do zaplacení celé ceny Díla a veškerých Ostatních nákladů týkajících se Díla společnost SEO OPTIMALIZACE.
  27. Společnost SEO OPTIMALIZACE poskytuje záruku za Dílo na níže uvedené vady Díla po dobu 24 měsíců ode dne dokončení Díla bez podstatných vad, přičemž společnost SEO OPTIMALIZACE odpovídá v rámci záruky pouze za vady Díla, jež mělo Dílo v době jeho předání Objednateli.
  28. Vadou Díla se rozumí, že Dílo prokazatelně neodpovídá požadavkům Objednatele na technickou funkcionalitu uvedeným ve Smlouvě a příslušných Projektových zápisech.
  29. Podstatnou vadou Díla se rozumí takový nedostatek, který svou povahou z podstatné části znemožňuje řádné užívání Díla dle požadavků Objednatele na technickou funkcionalitu Díla uvedených ve Smlouvě a příslušných Projektových zápisech.
  30. Za vadu Díla se nepovažuje takový nedostatek, který vyplývá z nejasných, nesprávných nebo neúplných podkladů a údajů dodaných Objednatelem a který si společnost SEO OPTIMALIZACE z tohoto důvodu vyložila jinak než Objednatel. Pokud parametry užití Díla (např. návštěvnost, objem dat apod.) překročí původně předpokládané běžné hodnoty hostingu, na kterém je Dílo provozováno, a Dílo nebude z tohoto důvodu splňovat požadavky na technickou funkcionalitu, nejedná se o vadu Díla.
  31. 2.31. V případě jakýchkoliv zásahů Objednatele do Díla nebo změny jeho provozování, pokud tyto zásahy nebudou mít povahu běžného užívání, zejména při zásahu do zdrojového kódu Díla nebo jeho přesunu k jinému provozovateli hostingu bez součinnosti společnosti SEO OPTIMALIZACE, záruka za Dílo zaniká.
  32. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po zjištění vady Díla oznámit písemně společnosti SEO OPTIMALIZACE vady Díla.
  33. Objednatel má v případě oprávněně uplatněných vad nárok na bezplatnou opravu vadného Díla společností SEO OPTIMALIZACE. Neodstraní-li společnost SEO OPTIMALIZACE vadu ani v dodatečné přiměřené lhůtě nebo oznámí-li, že vady Díla neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla. V případě, že se jedná o neodstranitelnou podstatnou vadu Díla je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Neoznámí-li Objednatel společnosti SEO OPTIMALIZACE volbu nároku společně s oznámením vady, má nárok z vady Díla jako u nepodstatného porušení Smlouvy.
  34. Společnost SEO OPTIMALIZACE se zavazuje, že posoudí písemně oznámené vady Díla a oznámí Objednateli výsledek posouzení do 5 pracovních dnů od jejich písemného oznámení. V případě podstatné vady Díla je společnost SEO OPTIMALIZACE povinna vadu odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů a v případě ostatních vad Díla dle tohoto článku Obchodních podmínek do 30 pracovních dnů ode dne oznámení výsledku posouzení vady Díla společností SEO OPTIMALIZACE Objednateli.
 3. 3. Smlouva o poskytování hostingu

  1. Společnost SEO OPTIMALIZACE poskytuje dle konkrétní specifikace a za podmínek uvedených ve Smlouvě Objednateli službu sdíleného webhostingu (dále jen „Webhosting“) a/nebo provozuje a administruje server Objednatele (dále jen „Dedikovaný server“; Webhosting a Dedikovaný server dále také jako „Hosting“) a Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu dle Smlouvy.
  2. Společnost SEO OPTIMALIZACE je oprávněna přerušit na nezbytně nutnou dobu poskytování Hostingu za účelem nutné průběžné správy souboru hardwarových a softwarových prostředků umožňující provoz Hostingu (dále jen „Síťová infrastruktura“), opravy Síťové infrastruktury a jejího přemístění, přičemž se zavazuje o tomto Objednatele předem informovat.
  3. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele i o všech okolnostech znemožňujících poskytování Hostingu, pokud jsou mu tyto skutečnosti předem známy, zejména přerušení dodávek a služeb třetích osob, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí apod.
  4. Poskytovatel není oprávněn bez požadavku Objednatele dle Smlouvy zasahovat do nastavení Hostingu a do dat Objednatele umístěných Objednatelem do vyhrazené části paměťového prostoru Webhostingu a/nebo na Dedikovaný server (dále jen „Data Objednatele“), s výjimkou zásahů vyžádaných příslušnými orgány na základě právních předpisů a s výjimkou zásahů do nastavení Hostingu a do Dat Objednatele, která jsou v rozporu s (i) právními předpisy, (ii) dobrými mravy, nebo (iii) která je schopna poškodit dobré jméno a/nebo zájmy společnosti SEO OPTIMALIZACE (dále jen „Závadný obsah“). V případě Závadného obsahu je společnost SEO OPTIMALIZACE oprávněn požadovat od Objednatele vysvětlení a/nebo uložit Objednateli přiměřenou lhůtu na jeho odstranění. V případě, že Objednatel neprodleně Závadný obsah nevysvětlí a/nebo v přiměřené lhůtě neodstraní, je společnost SEO OPTIMALIZACE oprávněna zasáhnout do obsahu vystavených dat na náklady Objednatele. Objednatel není oprávněn umísťovat do vyhrazené části paměťového prostoru Webhostingu a/nebo na Dedikovaný server Závadný obsah.
  5. Objednatel je povinen dodržovat technické parametry nastavení síťové infrastruktury stanovené společností SEO OPTIMALIZACE. Objednatel se pro případ nedodržení technických parametrů Síťové infrastruktury nebo Hostingu nebo překročení maximálního povoleného zatížení Síťové infrastruktury nebo Hostingu vzdává vůči společnosti SEO OPTIMALIZACE nároku na náhradu škody, která mu vznikne případným přerušením nebo pozastavením Hostingu nebo jinou kvalitativní nebo kvantitativní vadou Hostingu vzniklou z výše uvedeného důvodu. Společnost SEO OPTIMALIZACE není zároveň po dobu trvání těchto okolností nebo jejich odstranění v prodlení s poskytováním Hostingu.
  6. V případě služby „Dedikovaný server“ se společnost SEO OPTIMALIZACE zavazuje nahradit vadné komponenty Dedikovaného serveru za bezvadné na své náklady po celou dobu trvání záruční doby platné pro konkrétní komponentu. Po uplynutí záruční doby pro danou komponentu se Objednatel zavazuje, že uhradí náklady odpovídající pořizovací ceně bezvadné komponenty. Společnost SEO OPTIMALIZACE se zavazuje předem informovat Objednatele o vadě komponenty a výši pořizovací ceny nové bezvadné komponenty a pořídit ji až na základě vyjádření Objednatele. Objednatel se zavazuje neprodleně se vyjádřit, v opačném případě není společnost SEO OPTIMALIZACE po dobu prodlení Objednatele v prodlení s poskytováním Hostingu.
  7. Objednatel se zavazuje, že hosting bude využívat výhradně jen pro svou potřebu, v opačném případě je povinen si vyžádat předchozí písemný souhlas společnosti SEO OPTIMALIZACE.
 4. 4. Smlouva o poskytování servisních služeb

  1. Společnost SEO OPTIMALIZACE se na základě Smlouvy zavazuje vykonávat pro Objednatele dle jeho pokynů činnosti nezbytné k zabezpečení plynulého chodu a rozvoje webové aplikace provozované na internetové adrese Objednatele uvedené ve Smlouvě (dále jen „Aplikace“) a Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za poskytnutí činností dle Smlouvy.
  2. Činnostmi nezbytnými k zabezpečení plynulého chodu a rozvoje Aplikace se rozumí zejména činnosti uvedené ve Smlouvě (dále jen „Servisní služby“).
  3. Smluvní strany se dohodly, že společnost SEO OPTIMALIZACE bude poskytovat Objednateli Servisní služby v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě jako „Sjednaný rozsah“ za „Rozhodné období“, které je taktéž nadefinováno jako časový úsek ve Smlouvě. Celková cena bez DPH je nadefinována ve Smlouvě v závislosti na Sjednaném rozsahu a délce Rozhodného období (dále jen „Cena servisních služeb“). V případě, že Objednatel bude požadovat poskytování Servisních služeb nad výše uvedený Sjednaný rozsah v Rozhodném období, budou Servisní činnosti účtovány cenou sjednanou ve Smlouvě pro práce nad rámec Sjednaného rozsahu. Společnost SEO OPTIMALIZACE je oprávněna s ohledem na své provozní a kapacitní možnosti odmítnout poskytování Servisních služeb nad výše uvedený sjednaný rozsah v Rozhodném období.
  4. Cena servisních služeb bude Objednatelem společnosti SEO OPTIMALIZACE hrazena za celé Rozhodné období.
  5. Společnost SEO OPTIMALIZACE poskytne na žádost Objednatele po uplynutí každého Rozhodného období zprávu o rozsahu čerpání hodin za předmětné Rozhodné období. V rámci Servisních služeb poskytne společnost SEO OPTIMALIZACE na žádost Objednatele zprávu o rozsahu čerpání hodin i za jiná období, přičemž nejmenší rozsah je 1 kalendářní měsíc.
  6. V případě, že Objednatel nevyčerpá v předmětném Rozhodném období Sjednaný rozsah, nepřevádí se nevyčerpané hodiny do dalšího období.
  7. Jakékoliv další náklady, zejména získání a užívání licencí (např. serverová softwarová platforma, fotografie, zvuky, hudba, šablony, motivy, grafické fonty, strojové jazykové překlady textu, technologie pro převod textu na mluvené slovo, informační zdroje obsahu, mapové aplikace, vyhledávací aplikace, ostatní licence a podlicence nutné k rozvoji a provozování Díla apod.) a ostatní náklady nezbytné k řádnému poskytování Servisních služeb nese poté, co mu je dala společnost SEO OPTIMALIZACE ke schválení, Objednatel (dále jen „Ostatní náklady“). Ostatní náklady budou hrazeny Objednatelem na základě faktur v průběhu poskytování Servisních služeb, a to zálohově nebo po jejich úhradě společností SEO OPTIMALIZACE dle uvážení společnosti SEO OPTIMALIZACE nebo dle dohody Smluvních stran.
  8. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv platby vůči společnosti SEO OPTIMALIZACE, je společnost SEO OPTIMALIZACE oprávněna pozastavit poskytování Servisních služeb, a není o dobu pozastavení poskytování Servisních služeb v prodlení s poskytnutím Servisních služeb.
  9. Společnost SEO OPTIMALIZACE se zavazuje, že na závadě Aplikace, která zcela brání provozu Aplikace (dále jen „Blokující závada“), zahájí Servisní služby do 8 hodin od vznesení požadavku Objednatele včetně přesné specifikace závady Aplikace v rozsahu, aby bylo možné ji jednoznačně identifikovat, a to v běžné pracovní době společnosti SEO OPTIMALIZACE.
  10. Společnost SEO OPTIMALIZACE se zavazuje, že na závadě Aplikace, která podstatně omezuje provoz Aplikace pro externí uživatele (dále jen „Majoritní závada“), zahájí Servisní služby do 16 hodin od vznesení požadavku Objednatele včetně přesné specifikace závady Aplikace v rozsahu, aby bylo možné ji jednoznačně identifikovat, a to v běžné pracovní době společnosti SEO OPTIMALIZACE.
  11. Společnost SEO OPTIMALIZACE se zavazuje, že na závadě Aplikace, která podstatně omezuje provoz Aplikace pro interní uživatele / Objednatele (dále jen „Minoritní závada“), zahájí Servisní služby do 24 hodin od vznesení požadavku Objednatele včetně přesné specifikace závady Aplikace v rozsahu, aby bylo možné ji jednoznačně identifikovat, a to v běžné pracovní době společnosti SEO OPTIMALIZACE.
  12. V případě ostatních Servisních činností se společnost SEO OPTIMALIZACE zavazuje, že zahájí Servisní činnost do 5 pracovních dní od vznesení požadavku Objednatele včetně přesné specifikace požadavku na Servisní činnost.
  13. Požadavky na Servisní služby budou ze strany Objednatele zasílány na e-mail, který společnost SEO OPTIMALIZACE uvede ve Smlouvě. Pokud ve Smlouvě není e-mail uveden nebo pokud společnost SEO OPTIMALIZACE nepotvrdí přijetí požadavku ve lhůtě přiměřené charakteru požadavku, zašle Objednatel požadavek na e-mail helpdesk@seo-spravce.cz
  14. V případě, že by výše uvedená doba odezvy překročila běžnou pracovní denní dobu společnosti SEO OPTIMALIZACE, začíná doba odezvy běžet až od následujícího pracovního dne. Běžná pracovní doba společnosti SEO OPTIMALIZACE je v pracovní dny od 9 do 17 hodin.
 5. 5. Fakturace

  1. Jakékoli činnosti realizované společností SEO OPTIMALIZACE na základě Smlouvy jsou splatné na základě faktury vystavené společností SEO OPTIMALIZACE se splatností 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli.
  2. Cena Díla a/nebo činností dle Smlouvy je bez daně z přidané hodnoty a bez jakýchkoli dalších právními předpisy stanovených daní a poplatků. Daň z přidané hodnoty a případné další právními předpisy stanovené daně a poplatky budou účtovány dle platných právních předpisů.
 6. 6. Autorská práva

  1. Bude-li výsledkem Plnění nebo jeho části zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytuje společnost SEO OPTIMALIZACE jako osoba vykonávající svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k takovému dílu Objednateli na neomezenou dobu pro území celého světa nevýhradní oprávnění k výkonu práva takové dílo užít všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu (dále jen „Licence“), přičemž výše odměny za poskytnutí Licence je již zahrnuta v ceně Plnění a Licence nabývá účinnosti okamžikem zaplacení ceny Plnění. Objednatel je oprávněn užít dílo, jež je výsledkem Plnění, pouze jako celek k účelu, k jakému bylo zhotoveno, a není zejména oprávněn užít toto dílo nebo jeho části (např. fotografie, zvuky, šablony, motivy, atd.) k jinému účelu nebo je spojit s jiným dílem, činit úpravy, změny, zpracování včetně překladu, spojit takové dílo nebo jeho část s jiným dílem a zařadit dílo nebo jeho část do díla souborného.
  2. Tato Licence se nevztahuje na oprávnění k výkonu práva užít části díla, jež je výsledkem Plnění, nebo služby související s tímto dílem, na které je nutné uzavřít se společností SEO OPTIMALIZACE nebo třetí osobou samostatnou licenční nebo podlicenční smlouvu (např. serverová softwarová platforma, fotografie, zvuky, hudba, šablony, motivy, grafické fonty, strojové jazykové překlady textu, technologie pro převod textu na mluvené slovo, informační zdroje obsahu, mapové aplikace, vyhledávací aplikace apod.); v případě, že na tyto části výsledku Plnění nebo s ní související služby uzavře licenční smlouvu nebo podlicenční smlouvu společnost SEO OPTIMALIZACE, poskytuje společnost SEO OPTIMALIZACE Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít pouze v rozsahu těchto uzavřených licenčních nebo podlicenčních smluv, které nabývá účinnosti okamžikem zaplacení ceny Plnění.
  3. Společnost SEO OPTIMALIZACE se zavazuje, že při poskytování Plnění neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví.
  4. Objednatel se zavazuje, že navrhne nebo dodá společnosti SEO OPTIMALIZACE k poskytnutí Plnění jen takové podklady, údaje a materiály (např. obrázky, fotografie, zvuky, hudbu, šablony, motivy, grafické fonty, články, citace apod.), jejichž použitím společnost SEO OPTIMALIZACE neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv, ochranných známek a práv průmyslového vlastnictví. Objednatel se zavazuje, že společnosti SEO OPTIMALIZACE uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které společnosti SEO OPTIMALIZACE vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči společnosti SEO OPTIMALIZACE v souvislosti porušením povinnosti Objednatele dle předchozí věty.
 7. 7. Zachování mlčenlivosti

  1. Objednatel a společnost SEO OPTIMALIZACE se zavazují dodržovat mlčenlivost ohledně jakýchkoliv informací o druhé Smluvní straně a/nebo Plnění, které získali od druhé Smluvní strany.
  2. Objednatel souhlasí, že společnost SEO OPTIMALIZACE je oprávněna použít informace o Objednateli a Plnění k propagačním účelům, zejména uvedení Objednatele, jeho logo a popis Plnění v referencích společnosti SEO OPTIMALIZACE.
  3. Objednatel a společnost SEO OPTIMALIZACE se zavazují dodržovat obchodní tajemství druhé Smluvní strany, které jim bylo při plnění Smlouvy sděleno a označeno výslovně jako obchodní tajemství nebo označeno jako „DŮVĚRNÉ“, „TAJNÉ“ apod.
  4. Objednatel a společnost SEO OPTIMALIZACE se zavazují, že informace o druhé Smluvní straně nebo o Plnění nebo obchodní tajemství druhé Smluvní strany nesdělí nebo nezpřístupní bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany třetím osobám, nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu, nepoužijí je v rozporu s účelem Smlouvy, pokud poskytnutí těchto informací nebo jejich užití není ze strany společnosti SEO OPTIMALIZACE nutné k provedení Plnění a ze strany Objednatele k užití a provozování Plnění, a zajistí odpovídajícím způsobem jejich utajení.
  5. Povinnosti dle tohoto článku Obchodních podmínek se nevztahují na informace, (i) které jsou veřejně dostupné, nebo (ii) které se v souladu s právními předpisy nacházejí v držení druhé Smluvní strany ke dni podpisu Smlouvy a nebyly získány od druhé Smluvní strany, nebo (iii) jejichž zveřejnění nebo poskytnutí vyžadují právní předpisy nebo příslušné orgány, nebo (iv) které byly v souladu s právními předpisy získány od třetích osob.
  6. Objednatel a společnost SEO OPTIMALIZACE se zavazují, že povinnostmi dle tohoto článku Obchodních podmínek zaváží i všechny zaměstnance a třetí osoby, které pověří Plněním dle Smlouvy.
  7. Povinnosti Objednatele a společnosti SEO OPTIMALIZACE dle tohoto článku Obchodních podmínek se netýkají třetích osob, které mají zákonnou povinnost mlčenlivosti (např. auditoři, advokáti), přičemž Objednatel a společnost SEO OPTIMALIZACE se zavazují, že tyto třetí osoby nezprostí povinnosti mlčenlivosti bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
  8. Objednatel a společnost SEO OPTIMALIZACE se zavazují, že povinnosti dle tohoto článku Obchodních podmínek dodrží 2 roky po ukončení Smlouvy.
 8. 8. Sankce

  1. Objednatel je oprávněn požadovat po společnosti SEO OPTIMALIZACE smluvní pokutu pro případ prodlení společnosti SEO OPTIMALIZACE s provedením Díla ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do pěti (5) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění u společnosti SEO OPTIMALIZACE.
  2. Společnost SEO OPTIMALIZACE je oprávněna požadovat po Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv platby dle Smlouvy ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
  3. Smluvní strana, která prokazatelně poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z čl. 7. těchto Obchodních podmínek, je povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
  4. Objednatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEO OPTIMALIZACE nebude sám nebo prostřednictvím třetích osob ve svůj nebo cizí prospěch přímo nebo nepřímo nabízet jakoukoliv formou zaměstnancům a/nebo spolupracovníkům společnosti SEO OPTIMALIZACE založení pracovněprávního vztahu jakéhokoliv druhu (např. pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) a/nebo smluvní spolupráci, a to po dobu trvání Smlouvy a dále 1 rok od ukončení poslední Smlouvy; v případě porušení této povinnosti je Objednatel povinen uhradit společnosti SEO OPTIMALIZACE smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
  5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu újmy ani její výše.
  6. Objednatel se vzdává vůči společnosti SEO OPTIMALIZACE nároku na náhradu újmy, která mu vznikne v souvislosti se Smlouvou v případě prokazatelného zásahu třetích osob či vyšší moci (např. povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení, průnik hackera na server, pokud překonal přiměřená bezpečnostní opatření apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích osob, které souvisí s Plněním (např. výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.). Společnost SEO OPTIMALIZACE není zároveň po dobu trvání těchto okolností nebo jejich odstranění v prodlení s Plněním nebo jeho části dle Smlouvy.
  7. Objednatel se vzdává vůči společnosti SEO OPTIMALIZACE nároku na náhradu újmy, která vznikne Objednateli v souvislosti se Smlouvou na základě nevhodných pokynů Objednatele.
  8. Objednatel a společnost SEO OPTIMALIZACE se dohodli, že odpovědnost společnosti SEO OPTIMALIZACE za újmu a/nebo škodu způsobenou Objednateli v souvislosti s realizací jednotlivého Díla nebo jednotlivým Dílem je omezena částkou ve výši rovnající se ceně předmětného Díla bez DPH dle Smlouvy nebo částkami uhrazenými Objednatelem v průběhu posledních 12 měsíců v případě Hostingu a Servisních služeb, přičemž se nahrazuje pouze skutečná škoda a nenahrazuje se ušlý zisk, následné škody ani regresní nároky.
 9. 9. Ukončení smlouvy

  1. Smlouva uzavřená na dobu neurčitou může být Smluvními stranami písemně vypovězena bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíců, která počíná běžet první kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď druhé Smluvní straně doručena.
  2. V případě prodlení společnosti SEO OPTIMALIZACE se zhotovením Díla dle čl. 2 těchto Obchodních podmínek delším než 2 měsíce je Objednatel oprávněn od Smlouvy ohledně Díla, se kterým je společnost SEO OPTIMALIZACE v prodlení, odstoupit. Účinky tohoto odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení Objednatele od Smlouvy, popř. pozdějším dnem, který bude v oznámení o odstoupení od Smlouvy uveden.
  3. V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv platby dle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou delším než 2 měsíce je společnost SEO OPTIMALIZACE oprávněna od všech Smluv uzavřených s Objednatelem odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení společnosti SEO OPTIMALIZACE od Smlouvy Objednateli, popř. pozdějším dnem, které bude v oznámení o odstoupení od Smlouvy uveden.
  4. Společnosti SEO OPTIMALIZACE náleží při zmaření Díla ze strany Objednatele a/nebo při odstoupení od Smlouvy nebo od její části, na které se odstoupení vztahuje, z důvodu ležícího na straně Objednatele cena za Plnění poměrně snížená o to, co společnost SEO OPTIMALIZACE neposkytnutím Plnění ušetřila.
  5. Znění Obchodních podmínek včetně jejich příloh může společnost SEO OPTIMALIZACE v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, přičemž Objednatel má právo Smlouvu, které se změna týká, vypovědět před účinností změny Obchodních podmínek ke dni účinnosti změny Obchodních podmínek. Změna bude Objednateli oznámena elektronickou poštou nebo písemně nejméně 1 kalendářní měsíc před její účinností. Nevypoví-li Objednatel Smlouvu do účinnosti změny Obchodních podmínek, má se za to, že s touto změnou souhlasí.
 10. 10. Závěrečná ustanovení

  1. Smlouva a Obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  2. Smlouva může být doplňována nebo měněna jen formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Smluvní strany vylučují možnost změny Smlouvy v jakékoliv jiné formě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  3. Smlouva nezaniká smrtí či zánikem žádné ze Smluvních stran. Neodporuje-li to ustanovením právních předpisů, pak v případě úmrtí nebo zániku některé ze Smluvních stran budou namísto zemřelého či zaniklého účastníka ze Smlouvy oprávněni a zavázáni jeho dědici nebo právní nástupci.
  4. Smluvní strany se dohodly, že adresy pro doručování písemností jsou adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě, že adresát zásilku nepřevezme či zásilku uloženou pro něj na poště v úložní době nevyzvedne, považuje se třetí pracovní den po odeslání zásilky za den doručení zásilky, a to i v případě, že se adresát o uložení zásilky nedozvěděl.
  5. V případě, že některé ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým platným, účinným a vykonatelným ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický a hospodářský účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery ve Smlouvě nebo v Obchodních podmínkách.
  6. Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho řádu třemi rozhodci
  7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12. 12. 2016.

Rádi vám pomůžeme

Pošlete nám základní informace o vaší představě. Nebojte se, zadání není závazné. Vše podrobně projdeme a budeme vás kontaktovat.Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení dané poptávky/dotazu.
Chat
chat
LOGO - SEO optimalizace s.r.o.
Napište nám