Zásady

ochrany osobních a

dalších zprac. údajů

Tento dokument popisuje hlavní principy ochrany osobních údajů zpracovávaných společností SEO optimalizace s.r.o. v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Společnost SEO optimalizace s.r.o., se sídlem Harmonická 1384/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika IČ: 24745065 (dále jen „Společnost“ nebo „my“), zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání a kontaktních osob svých zákazníků a dodavatelů v roli Správce osobních údajů dle níže uvedených podmínek.

Společnost mimo to zpracovává také osobní údaje dalších osob v databázích projektů dodávaných zákazníkům v rámci výkonu své činnosti. Pro toto zpracování je správcem osobních údajů příslušný zákazník, Společnost je v roli Zpracovatele osobních údajů a na každé takové zpracování má uzavřeny patřičné Smlouvy o zpracování osobních údajů s příslušnými zákazníky, které specifikují rozsah, formu a účel zpracování a přesně specifikují povinnosti Společnosti při tomto zpracování. Činnosti Společnosti jako Zpracovatele osobních údajů nejsou předmětem tohoto dokumentu.

Jaké osobní údaje v roli Správce OÚ zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb. Jedná se o:

Údaje o zaměstnancích a spolupracovnících Společnosti

Údaje o uchazečích o zaměstnání u Společnosti

Údaje o kontaktních osobách zákazníků a dodavatelů Společnosti

Kdo má Vašim údajům přístup?

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Máme implementovány systémy správy osobních údajů, které zamezují neoprávněnému přístupu nebo manipulaci s osobními údaji, všechny počítačové systémy a úložiště jsou patřičně zabezpečeny a osoby, které mají k osobním údajům přístup, jsou poučeny a smluvně zavázány k jejich ochraně.

Pokud Vaše osobní údaje svěřujeme svým obchodním partnerům, jako například poskytovateli účetních služeb nebo prostřednictvím uložení do cloudového prostředí, pečlivě tyto partnery vybíráme, aby byli schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. S takovými partnery máme uzavřeny smlouvy o ochraně osobních údajů podle platných právních předpisů, ve kterých se k ochraně vašich osobních údajů zavazují, jsou vázáni k povinnosti mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Potřebujeme Váš souhlas ke zpracování osobních údajů a jak a kdy ho můžete odvolat?

Pokud potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje nad rámec oprávněného zájmu nebo právní povinnosti, jsme povinni k takovému zpracování získat Váš dobrovolně udělený souhlas. Takový souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu gdpr@seo-spravce.cz

Odvolání souhlasu ale nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás kontaktujte písemně na adrese sídla Společnosti nebo e-mailem na adrese gdpr@seo-spravce.cz.

Rádi vám pomůžeme

Pošlete nám základní informace o vaší představě. Nebojte se, zadání není závazné. Vše podrobně projdeme a budeme vás kontaktovat.Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení dané poptávky/dotazu.
Chat
chat
LOGO - SEO optimalizace s.r.o.
Napište nám